Spring naar inhoud

Notulen coördinatorenoverleg 11-04-2018

Aanwezig:
Barbara de Kooter (vz), Ton Verdoes (vz bestuur), Cor de Vette (bestuurslid technische zaken, activiteiten, beheer)

Nico Lansbergen (klaverjassen), Tineke Baartmans (soos, koffieschenken), Greet Maat (Koffiekan), Ank van Adrichem(aquarelleren), Jacqueline Kloos (speksteen), Jolanda Slagboom (Kidzclub, 't Ketheltje, koffieschenken), Jan Vlugman (dauwtrappen, koffieschenken), Annelies de Leede (website beheer), Paula Westhuis (Boetseren), John en Marja Veldhoven (Bridge), Aad en Ineke Heijdra (Beheerder, Handwerken), Francisca Olsthoorn (Schoonmaak)

Afgemeld : Ad Verlinde, Denise de Groot, Astrid Poot, Adrie Rip – Broeren,  Ineke Leenders, José Vollebregt, Marja Poels

2 notulen 08 – 11 – 2017
De notulen zijn met elkaar doorgenomen en akkoord bevonden.
Aandachtspunten die blijven staan :

 • De aanschaf van een waterstofzuiger voor boven zal in de nieuwe ontwikkeling opnieuw worden bekeken en blijft als aandachtspunt staan.
 • Ank van Adrichem heeft een vraag mbt het punt AED cursus of deze nog plaats zal vinden. Bij het bestuur is niks hierover bekend en zal hier navraag naar doen. (bestuur Barbara)
 • ’t Ketheltje - Jolanda geeft aan dat het gesprek met Brenda Flapper van het WOT nog niet heeft plaatsgevonden. Barbara geeft aan dit eventueel samen te doen. (Jolanda/Barbara)

3 Deelnemerslijst seizoen 2017/18
Complimenten aan alle coördinatoren, de ledenlijst sluit aan bij de financiële administratie. Zijn hier erg blij mee.

 • Nico Lansbergen geeft nog even door aan Barbara, wie de vrijwilligers zijn bij het Klaverjassen. (Nico)
 • Jan Vlugman bedankt het bestuur voor het verzorgen van de vrijwilligerspassen en het cadeau vanuit de gemeente Schiedam.
 • Barbara geeft aan het seizoen 2018/19 op dezelfde manier aan te sturen.
 • Bestuur geeft aan de ontwikkelingen te volgen mbt de privacy wetgeving AVG. Kunnen nog niet aangeven wat dit precies zal betekenen voor de coördinatoren. Zo gauw hier meer bekend over is, zullen wij dit delen.

4.1 Activiteiten 

 • Mijn Fotoalbum: Jan Vlugman geeft aan dat er nog steeds veel belangstelling is voor “Mijn fotoalbum”. Het bestuur benadrukt dat hij en Adrie tijdig aangeven wanneer zij dit weer in het nieuwe seizoen willen gaan houden. (Jan en Adrie)
 • Kidzclub zal in het nieuwe seizoen definitief niet meer worden georganiseerd. Jolanda geeft aan dat de leden qua leeftijd niet meer behoren tot de eigenlijke doelgroep.
 • Computer cursus: Annelies vertelt over de voortgang van de computercursus, aanwezige cursisten zijn enthousiast. De intentie is er om in het nieuwe seizoen ook weer de cursus te organiseren. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit bekend maken onder de leden en op de site vermelden. Verzoek aan de coördinatoren om dit alvast aan de leden door te geven. (Annelies/Cor)
 • Genealogie : De terugkomdag staat op de agenda, Annelies zal tzt de leden hierover informeren(Annelies)
 • Verzoek aan alle coördinatoren om nieuwe- of sinds dit seizoen lopende activiteiten tijdig en uitgewerkt aan te leveren bij het bestuur, zodat deze kunnen worden meegenomen in de planning voor seizoen 2018/19. (Coördinatoren)

4.2 Nieuwe Activiteiten

 • Beeldhouwen – Cor de Vette zal in het nieuwe seizoen met zijn groep van beeldhouwen naar de Werf komen. Er ontstaat een discussie om de groep van speksteen en beeldhouwen samen te voegen. Cor neemt met het bestuur op, welk dagdeel de activiteit zal gaan plaatsvinden. Jacqueline en Cor gaan met elkaar overleggen mbt samenwerking. (Cor/Jacqueline)
 • Marja Veldhoven polst de behoefte voor een Repaircafé – Barbara geeft aan dat zij betrokken is bij het Repaircafé van de 5 molens en dat hier veel werk aan vast zit en de nodige technische kennis wel een pré is. Iets voor de toekomst……

5. Financiën
De Werf is een gezonde stichting, het jaar is afgesloten met een positief resultaat welke is toegevoegd aan het onderhoudsfonds. Op dit moment wordt er weinig geld uit gegeven aan onderhoud, dit alles in afwachting van beslissingen door het Bisdom. De financiële stukken zijn inmiddels door een externe financiële expert gecontroleerd en door het bestuur vastgesteld. We werken met een per activiteit uitgewerkte begroting van € 21.000,- per kalenderjaar. Hierin is opgenomen een jaarlijkse subsidie van de gemeente Schiedam en de PCI. Op basis van de vastgestelde cijfers zal de definitieve begroting 2018 worden gemaakt. Door de secretaris zal nog een verslag over 2017 worden gemaakt. (Ad)

6 Toekomst van de Werf
De voorzitter vertelt het een ander over de voortgang van alle plannen. Het bestuur probeert te anticiperen op de uitdagingen die er voor ons liggen. Er ligt nu een voorstel  bij het Bisdom, 23 april zal een commissie van het Bisdom zich hierover buigen. Het bestuur is in afwachting van dit besluit. Zodra hier meer over naar buiten gebracht kan worden, zullen wij een ieder informeren. Het bestuur vraagt wel aan de coördinatoren zich ervan bewust te zijn, dat als de plannen doorgaan er van hun ook een actieve bijdrage wordt gevraagd mbt het binnen halen van extra financiële middelen bv door het organiseren van een bridge drive, of iets wat zij als activiteit kunnen doen etc. Ook vraagt Barbara aan leden van Kethelse families (Olsthoorn, de Vette, Ham, Lansbergen etc) om binnen hun families te polsen of de jongere generaties (50+) mee willen werken aan het opzetten van een ”De Werf 2.0”. Het is belangrijk in de gemeenschap meer draagvlak te creëren en het wij gevoel te stimuleren en koesteren. Het bestuur wordt bedankt voor al zijn inzet in de afgelopen jaren op dit dossier. De voorzitter benadrukt dat tot op heden er nog geen euro is uitgegeven aan alle voorbereidingen. Bouwgroep/notaris/makelaar/bestuur werken pro deo, vanuit ondersteuning van het maatschappelijk belang. Inmiddels zijn ook de statuten afgerond zodat deze officieel kunnen passeren bij de notaris.

7 Coördinatoren-/gebruikers
De overgebleven vrijwilligerspassen zijn uitgedeeld aan de desbetreffende coördinatoren. De foto’s die van het bord komen, zitten in het tasje van Proosje. Een ieder (ook deelnemers) is vrij om hier in te kijken en foto’s mee te nemen voor zijn eigen archief. Aan het begin van seizoen 2018/19 zal het overgebleven materiaal worden vernietigd. (coördinatoren)

8 Rondvraag

 • Barbara de Kooter: Maakt melding van probleem tegelijk aanzetten keramiek oven en afwasser, externe stoppen klappen eruit, Stedin moet hiervoor komen en kost veel geld. Het probleem is bekend, en heeft de aandacht. Voorstel is om een briefje op de vaatwasser te leggen door diegene die de keramiek oven gebruikt. Paula neemt dit op met Ineke. (Paula/Ineke)
 • Barbara de Kooter: Er liggen flyers bij de deur mbt de herstart van de Argos mobiel. Nav promotie hebben zich 40 nieuwe vrijwillige chauffeurs gemeld en zullen de auto’s ook in de avonden en weekenden gaan rijden. Graag delen met groepen om gebruik van te maken of misschien wel je aan te melden als chauffeur. (Coördinatoren)
 • Barbara de Kooter: Foto’s zijn verwijderd van het bord, met Adrie afgesproken dat zij een deel van de vrijgekomen ruimte zal benutten voor mijn Fotoalbum. Verder is een ieder vrij om iets met het bord te doen. Vol is vol!!!! (Adrie/coördinatoren)
 • Aad Heijdra: Tijdsschakelaar buitenverlichting functioneert niet goed. Voorstel te kijken naar een lichtsensor ipv tijdsschakelaar (Cor/Aad)
 • Aad Heijdra: wil graag gesprek met het bestuur op korte termijn, om de afspraken door te lopen en aan te passen. (Ton/Aad/Cor)
 • Ank van Adrichem: Met veel ongemak, merkte Ank op dat een van haar cursisten haar had gewezen op de staat van de ramen en wanneer ze weer naar buiten zou kunnen kijken. Francisca merkte op dat het weer tot nu toe niet echt goed was daarvoor en qua tijd hier in de normale uren ook geen gelegenheid voor is. Jacqueline Kloos bood aan, vrijdagmiddag mee te komen naar de Bridge en dit te doen. (Jacqueline), Inmiddels is dit ook gebeurt, en is deze klus samen met Ton Verdoes en Jan Kloos aangepakt. Het was zeker nodig, maar dan geniet je ook meer van het resultaat. Bedankt!!!!!
 • Ank van Adrichem: Verzoekt alle coördinatoren te letten op gebruik keuken en te controleren dat apparaten uit staan en koffiefilter is leeggegooid. Zij kwam een keer binnen en toen bleek het koffieapparaat nog aan te staan. (Coördinatoren)
 • Tineke Baartmans: Wordt het blauwe boek ook door een ieder gelezen en ook actie op ondernomen? Voor een ieder weer even een opfrismoment mbt gebruik van het gebouw door ons allemaal. (Bestuur/Coördinatoren)
 • Jan Vlugman: Dauwtrappen is op 10 mei 2018 om 05.30 uur. Verzoek aan Barbara om de pr naar krant en op website te verzorgen. (Barbara/Annelies)
 • Jolande Slagboom: ’t Ketheltje organiseert 21 juni 2018 een busreis waar ook leden van buiten de activiteit zich voor op kunnen geven. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor verdere details kun je op de site terecht.
 • Ton Verdoes: Geeft aan dat de Kerst-inn ook voor partners is van vrijwilligers/coördinatoren.

6 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. Als laatste wensen we iedereen een fijne vakantie toe, met de hoop jullie weer gezond en wel aan het begin van het seizoen te mogen verwelkomen. Het volgende overleg zal eind oktober/begin november zijn, uitnodiging zal weer via de mail worden verstuurd.

 

Barbara de Kooter / Bestuurslid De Werf