Spring naar inhoud

Notulen coördinatorenenoverleg 3 april 2017

Aanwezig:
Barbara de Kooter (vz), Ad Verlinde (notulist), Ton Verdoes (vz bestuur), Ria van Beurden (bestuurslid activiteiten), Cor de Vette (bestuurslid technische zaken, activiteiten, beheer), Nico Lansbergen (klaverjassen), Tineke Baartmans (soos, koffieschenken), An de Jong (koffiekan), Bep van der Hart (aquarelleren), Ineke Heijdra (handwerken), Aad Heijdra (beheerder), Jacqueline Kloos (speksteen), Jan Kloos (mantelzorger), Marja en John Veldhoven (bridge instuif), Jolanda Slagboom (Kidzclub, 't Ketheltje, koffieschenken), Jan Vlugman (dauwtrappen, koffieschenken), Adri Broeren (Fotoalbum), Annelies de Leede en Marja Poels (website beheer).

1 Notulen van 13 - 10 2016
Aan de hand van de notulen komen de volgende punten aan de orde:

1.1 de aanwezigen willen graag voor de volgende vergaderingen een agenda ontvangen

1.2 voor het plastic afval moet er boven een grote blauwe zak komen / voor het grove vuil zullen er kleinere bakken met stevige zakken worden aangeschaft - actie Jacqueline Kloos (t.z.t.)

1.3 voor de website is een afgeschermd deel voor de coördinatoren in ontwikkeling waarin allerlei mededelingen en  notulen worden opgenomen

1.4 voor een betere communicatie worden bij aanvang van het nieuwe seizoen op de nieuwe flyers de telefoonnummers van de coördinatoren vermeld

1.5 de coördinatoren kunnen zelf van hun deelnemers een lijst van noodadressen aanleggen die bij calamiteiten kan worden gebruikt

1.6 de aanschaf van een waterstofzuiger voor boven zal in de  nieuwe ontwikkeling opnieuw worden bekeken

1.7 de Kerst Inn werd gewaardeerd / de activiteitencommissie zou graag een aantal vrijwilligers (coördinatoren en/of enthousiaste deelnemers van hun activiteit) willen inschakelen voor de organisatie van de Kerst Inn
(kerstsfeer aanbrengen, presentjes regelen e.d.) - actie coördinatoren

1.8 de WiFi code blijft beperkt beschikbaar

1.9 de 'grootse' opruiming van de zolder wordt nog even aangehouden

2 Financiën
In verband met de afwezigheid van de penningmeester neemt Ton Verdoes de honneurs waar om in het kort enige toelichting te geven op het financiële gebeuren van de Stichting.

In het algemeen kan gesteld worden dat er een professionele boekhouding is ontwikkeld waarin de begroting en de werkelijke inkomsten en uitgaven op een overzichtelijke wijze zijn samengesteld. De subsidies zijn weer aangevraagd en toegekend. Tot nu toe geeft de balans een positief resultaat te zien.

In de toekomst zal de realisatie van een mogelijke renovatie/aanbouw de nodige consequenties op financieel gebied hebben. Het is aan de bouwcommissie om met een gedegen financiële onderbouwing te komen.

3 Activiteiten

3.1 bij de Koffiekan zullen An en Tiek , zoals eerder aangekondigd, stoppen / tot nu toe is er nog geen opvolger bekend / er zijn best wel mensen die willen helpen maar cruciaal is het aantrekken van een vervanger die het voortouw neemt in de organisatie, de financiën regelt etc./ er wordt nog wel gelobbyd / op verzoek van het bestuur zal An een profielschets maken van de coördinator van de Koffiekan / aan de hand hiervan zal het bestuur ook meedenken / in het meest sombere scenario kan dit ook het einde betekenen van een activiteit die in veel behoefte voorziet en in de loop der jaren beslist een successtory is geweest

3.2 Mijn Fotoalbum: na twee cursussen die met enorm enthousiasme zijn gevolgd, zijn de meeste items wel aan de orde geweest. Adri stelt voor om het komende half jaar een pauze in te lassen. Bij voldoende belangstelling (minimaal 10 deelnemers) is zij wel bereid om per januari 2018 een nieuwe cursus te starten. Het bestuur is enthousiast. Aandachtspunt: P.R.

3.3 het Speksteen kan nog wel wat deelnemers gebruiken. Aandachtspunt: P.R.

3.4 Aquarelleren is en blijft vol (17)

3.5 de andere activiteiten verlopen naar wens

3.6 de beheerders van de Website en Cor de Vette werken aan de opzet van een computercursus waarin het de bedoeling is om aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemers / het wordt dus geen uitgebreide behandeling van een bepaald onderwerp / aandachtspunt: P.R.

3.7 deelnemerslijsten: eind augustus/begin september worden de lijsten van het afgelopen jaar verspreid onder de coördinatoren met het verzoek deze aan te passen (nieuwe leden toevoegen en oud-leden schrappen). Tevens kunnen hierop de betalingen voor het lidmaatschap worden aangegeven. Na verwerking moeten de lijsten terug naar Barbara voor een totaaloverzicht en verwerking door de penningmeester. Tussentijdse aanpassingen graag doorgeven aan Barbara.

4 Presentie
Ton Verdoes geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een overzicht van de plannen van het bestuur m.b.t. de renovatie en nieuwbouw van De Werf en de stappen die er zijn gezet en nog moeten worden genomen. De aanwezigen reageren verrast en positief op de initiatieven en ambitie van het bestuur en hopen dat de zaken zich positief blijven ontwikkelen. Het  gesprek van vrijdag a.s. (7 april) van de heren Verdoes en van Hengel (bouwcommissie) zal wat dat betreft definitieve standpunten kunnen opleveren.

5 Rondvraag
Tineke Baartmans vraagt of het mogelijk is een rolstoel in De Werf te plaatsen voor deelnemers die daarvan gebruik willen maken. (bestuursvergadering).

6 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn/haar inbreng en nodigt iedereen uit om met een drankje en een hapje nog even wat na te praten.

De volgende vergadering zal in principe over een half jaar worden uitgeschreven waarvan nog nader wordt bericht.

Ad Verlinde / secretaris De Werf