Spring naar inhoud

Notulen coördinatorenoverleg d.d. 08 – 11 – 2017

Aanwezig:
Barbara de Kooter (vz), Ton Verdoes (vz bestuur), Cor de Vette (bestuurslid technische zaken, activiteiten, beheer),Nico Lansbergen (klaverjassen), Tineke Baartmans (soos, koffieschenken), Greet Maat, Marijke Ham (koffiekan), Ank van Adrichem(aquarelleren), Jacqueline Kloos (speksteen), Jolanda Slagboom (Kidzclub, 't Ketheltje, koffieschenken), Jan Vlugman (dauwtrappen, koffieschenken), Annelies de Leede (website beheer)

Afgemeld : Ad Verlinde, Marja en John Veldhoven, Astrid Poot, Adrie Rip – Broeren, Francisca Olsthoorn, Ineke Leenders.
Niet afgemeld: Ineke Heijdra (handwerken), Aad Heijdra (beheerder),

2 notulen 03 – 04 – 2017
De notulen zijn met elkaar doorgenomen en akkoord bevonden. Het punt mbt de aanschaf van een waterstofzuiger voor boven zal in de nieuwe ontwikkeling opnieuw worden bekeken en blijft als aandachtspunt staan.

Financiën
Tussengevoegd agenda punt, financiële positie “De Werf” is gezond

3 Deelnemerslijst seizoen 2017/18
Nico Lansbergen (Klaverjassen) enige activiteit waar nog geen deelnemerslijst van is ontvangen. Nico belooft hier actie op te ondernemen en Barbara hierover te informeren. (Nico)

 • Alle coördinatoren en vrijwilligers zijn aangemeld bij het Steunpunt Vrijwilligers Schiedam en zullen voor het jaar 2018 een vrijwilligerspas ontvangen.

4.1 Activiteiten
Koffiekan: Greet en Marijke hebben het stokje overgenomen van An en Tiek. Als bestuur zijn we hier zeer blij mee. We wensen hen beiden veel succes en plezier toe.

 • Mijn Fotoalbum: Bestuur is akkoord met organisatie “terugkom dag” oude groep op 6/12 of 13/12. Adrie is hiervan op de hoogte, verdere actie wordt door haar ondernomen. (Adrie) Inmiddels begrepen dat dit 13/12 van 10.00 – 12.00 uur is geworden. (Ad agenda)
 • ’t Ketheltje heeft nog ruimte voor een 10 tal deelnemers. Cor stelt voor een flyer te ontwikkelen, en bij de andere groepen hier aandacht voor te vragen. Ook advies aan Jolanda om met Brenda Flapper van het WOT te gaan praten. Voor doorverwijzing van mensen en een stukje in de nieuwsbrief van de Noordrand te laten opnemen. (Jolanda)
 • Andere activiteiten verlopen naar wens.

4.2 Nieuwe Activiteiten
Mijn Fotoalbum: Adrie Broere heeft via mail laten weten, bij voldoende animo, in januari een nieuwe cursus te starten. Flyer en aandacht op website worden in samenspraak met Annelies en Barbara verder opgenomen. (Barbara, Annelies en Adrie)

 • Computercursus: Bij voldoende deelname gaat Annelies de Leede een computercursus verzorgen van 9 delen. Met de onderwerpen Windows/Word en Excel. Kosten zijn € 32,50 excl. Lidmaatschap met een max. van 6 deelnemers. Cor de Vette geeft een korte uiteenzetting. Inmiddels heeft een aantal coördinatoren zich aangemeld bij Annelies. Cursus wordt gehouden op de woensdagochtend en eventueel de woensdagavond. Een en ander wordt nog op de website vermeld, en in een flyer verwerkt. (Annelies)
 • Genealogie: In februari zal een cursus genealogie worden gestart o.l.v. Annelies de Leede. Cursus bestaat uit 3 delen, en zal tussen de €10 en €15 kosten excl. Lidmaatschap. Max. van 10 deelnemers. Een en ander wordt nog op de website vermeld, en in een flyer. (Annelies)

 

5 Kerst-Inn
De Kerst-inn wordt gehouden op zondag 17 december aanvang 14.00 uur. Ook dit jaar willen we onze ruimte leuk aankleden voor deze feestelijke maand. Het idee is geopperd om de aankleding eventueel per toerbeurt en per activiteit te organiseren, zodat niet altijd dezelfde mensen hiervoor opdraaien. Alle coördinatoren moeten dit even tot zich nemen en bij hun achterban informeren of hier draagvlak voor is. Graag dit zo snel mogelijk terugkoppelen naar Barbara, zodat hier verder actie op kan worden ondernomen. (Coördinatoren, Barbara)

6 Attentiebeleid
Cor de Vette heeft een visie geschreven m.b.t. het attentie beleid van het bestuur naar haar vrijwilligers en de activiteiten toe. De visie zal in het beschermde deel van de website worden geplaatst, zodat eenieder dit op zijn gemak nog eens na kan lezen. (Annelies)

Vooruitlopend hierop, de vraag aan alle coördinatoren om hun start datum aan Barbara door te geven. (Coördinatoren, Barbara)

7 Opruimen van de zolder
In september is de zolder opgeruimd. Veel hout en andere zaken hebben hun weg gevonden naar Irado/papierbak etc. In afwachting van verdere ontwikkelingen, worden jullie op de hoogte gehouden of en wanneer er weer actie moet worden ondernomen. Vele handen maken licht werk…….

8 Toekomst van de Werf
De voorzitter vertelt het een ander over de voortgang van alle plannen. Het bestuur probeert te anticiperen op de uitdagingen die er voor ons liggen. Concrete mededelingen kunnen we op dit moment niet doen, we houden jullie op de hoogte.

9 Rondvraag
Tineke Baartmans: Kerstviering Jacobussoos 18/12 hele dag (Ad agenda), verzoek 17/12 na Kerst-inn ruimte te mogen inrichten (Ad agenda)

 • Ank van Adrichem: Aquarel stopt 5/12 en start 9/1 in het nieuwe jaar. (Ad agenda)
 • Ank van Adrichem: Cursus AED, wordt deze nog gehouden? (Bestuur)
 • Diversen: Lamp boven buitendeur geeft niet voldoende licht. (Cor)
 • Jacqueline Kloos: TL balk zolder flikkert (Cor)
 • Greet Maat: Missen soep lepel in de keuken (Barbara) Is weer terecht, zal nog kijken voor een extra soeplepel.
 • Tineke Baartmans: EHBO koffer is gedateerd. Gelijk nagekeken, missen sterilon en pleisters. Is gekocht en in verband doos gedaan. (Barbara)
 • Greet Maat: Nieuwe coördinator Koffiekan heeft nog geen inlogcode voor het afgeschermde deel van de website. An de Jong moet gedeactiveerd worden, i.v.m. terugtrekken als coördinator. (Annelies)
 • Jolanda Slagboom: Jose Vollebrecht ’t Ketheltje ook aanmerken als coördinator en meenemen in de mailing etc. (Barbara, Annelies)

6 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Het volgende coördinatoren overleg staat voorlopig in de agenda voor woensdag 4 april 2018 aanvang 19.30 uur

Barbara de Kooter / Bestuurslid De Werf